15 февраля 2013 г.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів.


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2011  № 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за № 651/19389


Про затвердження Порядку розроблення проектної
документації на будівництво об'єктів.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
№ 122 від 23.03.2012}

На виконання частини першої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, що додається.
2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В.:
2.1. Подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра
Ю.Є. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату


 


Г.М.Яцишина 


В.М.КоломієцьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
16.05.2011  № 45
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
від 23 березня 2012 року № 122)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за № 651/19389

ПОРЯДОК
розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

автор проекту - архітектор, який є розробником затвердженого проекту;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва;

генеральний проектувальник (далі - генпроектувальник) - проектувальник, який за згодою замовника залучає до виконання робіт третіх осіб (субпроектувальників);

головний архітектор проекту (далі - ГАП) - архітектор, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з архітектурно-об’ємного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;

головний інженер проекту (далі - ГІП) - інженер, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;

об’єкт будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

проектні роботи - роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для об’єктів будівництва;

проектувальник - юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно з законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат (далі - сертифікований виконавець);

субпідрядний проектувальник (далі - субпроектувальник) - проектувальник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеного з генпроектувальником, залучається до виконання робіт.

Інші терміни застосовуються в значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про будівельні норми».
 
2. Цей Порядок визначає процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єктів та поширюється на суб’єктів містобудування.

3. Для забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.

4. До складу вихідних даних на проектування входять:

містобудівні умови та обмеження;

завдання на проектування, що визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.

4.1. Завдання на проектування об’єктів будівництва (коригування проектів) складається і затверджується замовником за погодженням з інвестором (головним розпорядником бюджетних коштів) і генпроектувальником. Погодження завдання на проектування об’єктів будівництва (коригування проектів) здійснюється шляхом його підписання та засвідчення печатками.

4.2. Реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-6-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини».

5. Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668.

6. Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації об’єктів будівництва, що здійснюється за державні кошти, проводиться відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Вартість будівництва об’єктів визначається відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

8. Назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.

9. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення. При проектуванні об’єктів експериментального будівництва враховуються також індивідуальні технічні вимоги та вимоги державних будівельних норм щодо науково-технічного супроводу.

10. Склад та зміст проектної документації об’єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.

11. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва та категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування.

11.1. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об’єкта будівництва визначаються відповідно до законодавства, ДБН В.1.2-14-2008 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» та ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

11.2. Стадії проектування:

для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

в одну стадію - стадія робочий проект (далі - стадія РП);

у дві стадії - для об'єктів невиробничого призначення - стадія ескізний проект (далі - стадія ЕП), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - стадія техніко-економічний розрахунок (далі - стадія ТЕР) та для обох - стадія РП;

для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

стадія проект (далі - стадія П);

стадія робоча документація (далі - стадія Р);

для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

для об'єктів невиробничого призначення - стадія ЕП або, за відповідним обґрунтованим рішенням замовника, стадія техніко-економічне обґрунтування (далі - стадія ТЕО), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - стадія ТЕО;

стадія П;

стадія Р.

11.3. Замовник та генпроектувальник (проектувальник) можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій проектування.

12. Генпроектувальник (проектувальник) визначає розпорядчим документом ГАПа для об'єктів невиробничого призначення та ГІПа для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

12.1. При проектуванні об'єктів ІV та V категорій складності можуть одночасно призначатись ГАП та ГІП. При цьому провідна роль покладається на одного з них.

12.2. Проект розробляється під керівництвом ГАПа (ГІПа).

12.3. Окремі розділи або частини проектної документації розробляються відповідними сертифікованими виконавцями та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката.

12.4. Титульний аркуш проекту підписується та скріплюється печаткою ГАПа (ГІПа). Окремі розділи або частини проектної документації підписуються сертифікованими виконавцями та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката, але є безпосередніми розробниками цих розділів або частин проектної документації.

13. Стадії ТЕО (ТЕР), ЕП після схвалення та/або стадія П після затвердження є підставою для розроблення наступних стадій проектування.

13.1. У випадках, передбачених договором підряду, за рішенням замовника та генпроектувальника (проектувальника) стадія Р може розроблятися до затвердження стадії П.

13.2. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р передаються замовнику генпроектувальником (проектувальником) на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальником - генпроектувальнику в п'ятьох примірниках та на електронних носіях.

13.3. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику повинно здійснюватись будівництво декількох однакових об’єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших - у двох примірниках. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках та електронних носіях у повному обсязі на кожен об’єкт.

14. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад проектної документації на будівництво об’єктів, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень зберігаються у генпроектувальника (проектувальника) і надаються на вимогу замовникові відповідно до умов договору підряду або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування.

15. Тривалість будівництва визначається при розробленні стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П або РП у розділі проекту з організації будівництва, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівництва, трудові та технічні ресурси.

15.1. Після затвердження стадії П за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись автором проекту або іншою проектною організацією. Розроблення робочих креслень іншою проектною організацією здійснюється з дотриманням авторських рішень затвердженої стадії П та авторських прав. У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проекту надається посилання на них.

15.2. При проектуванні об'єктів будівництва ІV-V категорій складності з особливо складними конструкціями і методами провадження робіт, що обґрунтовується у пояснювальній записці до проекту, за окремим завданням замовника розробляються робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки.

15.3. Вимоги щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до початку розроблення стадії Р, якщо інше не передбачено умовами договору підряду та/або завданням на проектування.

Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується заводом-виробником на підставі вимог і технічного завдання, розробленого генпроектувальником. Розроблення проектно-конструкторської документації на вказане обладнання і конструкції може виконуватися генпроектувальником за окремим договором підряду.

16. Стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П та РП підписуються:

Титульний лист пояснювальної записки до проекту:

керівником генеральної проектної організації (проектної організації);

ГАПом та/або ГІПом.

Креслення:

ГАПом та/або ГІПом;

сертифікованими виконавцями та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката, але є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників (у разі їх наявності).

Стадія Р підписується:

ГАПом та/або ГІПом;

сертифікованими виконавцями та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката, але є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

16.1. Перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації (генпроектувальника, проектувальника). Технічні, технологічні та конструктивні рішення підписуються сертифікованими виконавцями згідно з державними стандартами, відповідальними за їх прийняття.

Кошторисна документація підписується відповідно до вимог, встановлених будівельними нормами та державними стандартами з питань ціноутворення.

17. Замовник і генпроектувальник (проектувальник) визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.

18. Проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.

19. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

20. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об’єктів.

21. Проектна документація затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 122 від 23.03.2012}


Начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуду

П.І.Губень